Bare i løbet af en måned er Hansa investeringscasen blevet styrket betragteligt. EU’s rådgivende komité CHMP har indstillet imlifidase til godkendelse, hvilket dog ikke var overraskende. Efterfølgende har Hansa indgået en licensaftale med Sarepta, hvor Sarepta vil benytte imlifidase til at styrke behandlingseffekten af nogle af Sareptas genterapeutiske lægemidler. Især aftalen med Sarepta har løftet aktiekursen, og Hansa har ikke overraskende udnyttet den kraftige kursstigning siden vores analyse 11. juni på 90% til en hurtig kapitalrejsning på 1,1 mia. SEK.

Samarbejdsaftalen med Sarepta

Sarepta er blandt de førende biotekselskaber indenfor genterapi. Licensaftalen med Sarepta vedrører Sareptas rettigheder til brugen af imlifidase til forbehandling af patienterne forud for genterapeutisk behandling.

Sarepta benytter en adeno-associeret viral vektor i behandlingen af patienterne. Problemet er, at 15-20% af patienterne ikke er modtagelige for behandlingen pga. immunogenicitet (patientens immunforsvar modvirker effekten). Sarepta ser derfor en mulighed for, at man ved immunsupprimerende forbehandling med imlifidase mod antistoffet IgG forbedrer behandlingseffekten hos disse patienter.

Sarepto har fået licensrettigheder til de to indikationer Duchenne muskulær dystrofi og muskeldystrofi i lemmer (LGMD). Der er i begge tilfælde tale om sjældne sygdomme. Hansa får for aftalen en up-front milepælsbetaling på 10 mio. USD og de efterfølgende milepælsbetalinger i forbindelse med udvikling, godkendelse og salg kan i alt løbe op i 398 mio. USD. Royaltysatsen, som beregnes af Sareptas lægemiddels omsætning til de specifikke patientgrupper med behov for imlifidase-forbehandling, varierer fra en høj encifret procentsats op til ca. 15%. Sarepta ser mulighed for at påbegynde den kliniske udvikling af imlifidase til forbehandling i 2021.

Fortsat Neutral anbefaling på kort sigt, men store muligheder på den lange bane   

Nyhedsstrømmen er selvsagt særdeles positiv for Hansa. Efter de positive nyheder løftes DCF fair value fra 179 SEK til 230 SEK pr. aktie. Kapitaludvidelsen med en emissionskurs på 250 SEK betyder, at vi forventer, at kassebeholdningen rækker til de kommende års drift herunder den vigtige kommercialisering af imlifidase i EU. Hansas finansielle polstring styrker selskabets muligheder for en effektiv kommercialisering af imlifidase i EU.

Aftalen med Sarepta har en beskeden indflydelse på vores prisfastsættelse af aktien her og nu, da der er tale om meget tidlige projekter. Aftalens betydning skal imidlertid  ikke negligeres da den kan ses som en blåstempling af imlifidases mulige anvendelse indenfor andre områder. Det gælder bl.a. muligheden for en bredere anvendelse af imlifidase til bl.a. forbehandling i forbindelse med genterapeutisk medicinering.

I analysen i juni måned var 12 måneders målkursen 140 SEK på trods af en noget højere DCF fair value på 179 SEK. Årsagen var primært risikoen for træghed i EU-salget af imlifidase til nyretransplantation, få kurstriggere og anstrengte finanser.

Efter de positive nyheder hæves DCF fair value til 230 SEK og 12 måneders målkursen til 230 SEK. Vi tror således fortsat, at kommercialiseringen af imlifidase i EU bliver en udfordring, der kan hæmme kursudviklingen på den korte bane. For den langsigtede investor er situationen imidlertid en anden, som det fremgik af analysen i juni måned. Lykkes selskabet med imlifidase i EU og ikke mindst i USA indenfor nyretransplantation står aktiekursen til en mulig flerdobling på 5 års sigt. Muligheden for nye imlifidase licensaftaler skal også haves i baghovedet.