De seneste to uger har ganske gode for den nordiske Healthcare sektor illustreret ved en stigning på 3,8% i det ledende indeks. Særligt har stemningen i Norge og Danmmark været positiv med aktiefremgang i de nationale Healthcare-indeks på hhv. 7,1% og 4,6%. Det svenske indeks har performet dårligst og er blot steget med 0,7%.

Den helt store kursvinder har været IRLAB med en fremgang på 68%. Tidligere i maj fremlagde selskabet positive kliniske data i Parkinsons og siden har IRLAB afholdt en Capital Markets Day i for en uges tid siden, hvilket er en medvirkende årsag til fremgangen.

Også danske Onxeo er med en fremgang på 38% steget flot. Stigningen synes dog at komme ud af ingenting og aktien er fortsat højrisiko forud for vigtige fase III data, som kommer i denne sommer. Blandt kurstaberne finder vi denne gang Dignitana (-22%) og Ortivus (-16%). Sidstnævnte er i gang med gennemførelsen af en emission, hvilket trykker kursen.
AstraZeneca har præsenteret en række nyheder fra pipelinen over de seneste to uger: Den 19. maj modtog IL17-antistoffet Brodalumab en positiv tilbagemelding fra de europæiske sundhedsmyndigheders ekspertudvalg (CHMP), som dermed anbefaler godkendelse af Brodalumab i patienter med moderat til svær psoriasis. AstraZeneca har tilbage i juli 2016 overdraget de kommercielle rettigheder for Europa til det danske medicinalselskab Leo Pharma. Herudover blev Brodalumab godkendt i USA i februar 2017 og i Japan i 2016. Den 22. maj fremlagde AstraZeneca data for fase III studiet ZONDA med anti-eosinophil-antistoffet Benralizumab i svær astma. Studiet viste, at patienter behandlet med Benralizumab, fire gange så hyppigt var i stand til at reducere deres anvendelse af standard immun-dæmpende steroidbehandlinger i forhold til placebo-behandlede patienter. Desuden reducerede Benralizumab antallet af alle astmaudbrud med 70% og blandt de udbrud som krævedes hospitalsindlæggelse reduceres antallet af udbrud med 93%. Der er indsendt registreringsansøgninger for Brodalumab til sundhedsmyndighederne i USA, EU og Japan og med forventede afgørelser i 4.kvartal 2017. Den 23. maj offentliggjorde AstraZeneca fase III/IV resultater for studiet EXSCEL hvor én-gang-ugentlig dosering med GLP1-medikamentet Bydureon blev testet i diabetes type 2 patienter. Forsøgets primære målepunkt var kardiovaskulær sikkerhed målt på antallet af Major Adverse Cardiac Events (MACE), som omfatter kardivaskulær død samt ikke-dødelige tilfælde af hjertetilfælde og slagtilfælde. Der sås færre MACE-tilfælde i Bydureon-armen sammenlignet med placebo-armen og forsøgets primary endpoint er dermed klart opfyldt. Dog var reduktionen for Bydureon i forhold til placebo ikke stor nok til også at resultere i en statistisk signifikant forskel til fordel for Bydureon. Mere end 14.000 patienter deltog i EXSCEL-studiet fordelt på 35 lande og de endelige data fra studiet præsenteres på EASD-konferencen den 14.september i Portugal. AstraZenecas aktiekurs er dog faldet med 1% de seneste 14 dage, men er fortsat i +20% siden begyndelsen af året.

Biohit har fremlagt positive resultater for et stort studie med næsten 2000 personer, hvor tabletten Acetium lozenge blev testet op imod placebo i forhold til at forøge chancerne for at stoppe med at ryge. Acetium lozenge er en ny metode som ikke anvender sig af nikotin-erstatning (i form af plastre eller tyggegummi fx), men i stedet virker

gennem aminosyren L-cysteine, som binder den gifte kemiske brændbare væske Acetaldehyde som er i cigaretter. Resultaterne viste 51% større sandsynlighed for at stoppe rygning for patienter behandlet med Acetium lozenge i forhold til placebo, med en p-værdi på 0,006. Denne effekt er på niveau med de nuværende behandlingsmetoder mod rygning. Det gennemførte studie bekræfter dermed resultater af et tidligere gennemført studie over 12 måneder, som viste tilsvarende resultater. Biohit-aktien har reageret ganske positivt på data og er steget med 9% og er dermed nu blot i -2% siden nytår.

Diamyd Medical meddeler, at dets Rights Issue emission er blevet overtegnet med 29% i og med at i alt 25,4 mio. nye udbudte ”enheder” er blevet tegnet. Samtidig har Diamyd Medical besluttet at gøre brug af overallokerings-retten i en separat direkte emission bestående af yderligere ca. 5,7 mio. enheder. Dermed ventes det samlede provenu før omkostninger at lande på 88,8 mio. SEK. Diamyd Medical har desuden indsendt ansøgning til de svenske sundhedsmyndigheder med henblik på opstart af DIAGNODE-2 studiet med diabetes vaccinen Diamyd. I studiet som er placebo-kontrolleret vil børn og unge med diabetes type 1 blive behandlet gennem indsprøjtninger direkte i lymfekirtlerne. Studiet ventes gennemført på kliniske centre i Sverige, Tjekkiet og Spanie, med opstart af patientrekruttering i efteråret 2017. Diamyd Medicals aktiekurs er faldet med 12% og er nu i -39% siden årsskiftet.

GN Store Nord har rejst 225 mio. EUR gennem udstedelse af obligationer med tilhørende warrants bestående af ca. 6,2 mio. aktier. Obligationsgælden skal tilbagebetales senest i 2022 og bærer en rentesats på 0%. GN Store Nord vil anvende provenuet på at styrke den generelle drift, gennem blandt andet afbetaling på anden gæld, opkøb af egne aktier samt vækst-investeringer. GN Store Nords aktiekurs er steget med 5% og er dermed i +38% her i 2017.

Hansa Medical har publiceret prækliniske data der indikerer, at forud-behandling med det immunmodulerende antistof IdeS der bredt hæmmer IgG-antistoffer kan styrke effekten af anden efterfølgende antistof cancer-behandling, ved at ”reboote” immunforsvaret. Data er publiceret i Molecular Cancer Therapeutics i artiklen med overskriften: “ Enzymatic inactivation of endogenous IgG by IdeS enhances therapeutic antibody efficacy ” Hansa Medical oplyser desuden at IdeS er blevet udvalgt til at indgå i de europæiske sundhedsmyndigheders EMA Priority Medicines (PRIME), baseret på positive data i fire kliniske transplantation studier. Hansa Medical arbejder i øjeblikket på at afslutte et registreringsstudie med IdeS med henblik på indsendelse af registreringsansøgning til FDA og EMA i 2018. Hansa Medicals aktiekurs har reageret stærkt positivt på nyhedsstrømmen og er steget med 23% de seneste par uger. Dermed er aktien nu i +61% for hele 2017.

NeuroVive oplyser at man efter en positiv evaluering af prækliniske data samt data fra et fase IIa studie CHIC (Copenhagen Head Injury Cyclosporine) vil fortsætte den kliniske udvikling af NeuroSTAT rettet mod TBI (Traumatic Brain Injury). CHIC-studiet viste at dosisafhængige mængder af NeuroSTAT kunne måles i blodet, samt, at NeuroSTAT når frem til CNS (centralnervesystemet) og uden at man har set bivirkninger. NeuroSTAT testedes i CHIC-studiet på 5 mg/ kg og 10 mg/kg dosisniveauet. De prækliniske studier foretaget i USA viste desuden, at NeuroSTAT behandling resulterer i at hjerneskader reduceres med 35%, samt tilmed har positiv

effekt på en række sekundære parametre. NeuroVive er nu så småt ved at forberede et proof-of-concept fase IIb studie for NeuroSTAT i TBI. NeuroVives aktiekurs er steget med 4% og er dermed i +14% i 2017.

Novo Nordisk har modtaget FDA’s godkendelse af faktor-9 præparatet Rebinyn som en behandling af børn og voksne med blødersygdommen hæmofili type B. Novo Nordisk forventer dog først at lancere Rebinyn på det amerikanske marked i løbet af 1.halvår 2018. Novo Nordisks aktiekurs er steget med 5% og er dermed i +10% siden nytår.

Onxeo har meddelt, at fase III studiet i leverkræft med Livatag – en optimeret udgave af den velkendte kemoterapi doxorubicin – har gennemgået et uafhængigt blindet 10. safety review. Forsøget får nok engang lov til at fortsætte uden ændringer i protokollen. Der ventes topline-efficacy data hen over sommeren. Vi vurderer fortsat, at risikoen for at Livatag fejler i dette studie er stor. Ikke desto mindre har markedet reageret meget positivt på safety-analysen og har sendt aktien op med hele 38%. Dermed handles Onxeo aktien nu i +67% siden begyndelsen af året.

Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) har fået IL1-antistoffet Kineret godkendt i Canada som en behandling mod Neonatal-Onset Multisystem Inflammatory Disease (NOMID) i personer fra 8 måneder og opefter. NOMID er en meget alvorlig sygdom som ofte resulterer i meningitis, høretab, hoved-deformiteter, knoglebrud og ind i

mellem også kan være decideret dødelig. Kineret er i forvejen godkendt i NOMID i USA og Europa og herudover er Kineret også godkendt som en behandling af leddegigt. Sobis aktiekurs ligger uændret de sidste to uger, og er dermed fortsat i +28% for hele året.

Xbrane Biopharma har gennemført en rettet emission gennem udstedelse af ca. 0,66 mio. nye aktier til en tegningskurs på 30,55 SEK. Med emissionen rejser selskabet et provenu før omkostninger på ca. 20 mio. SEK. Baggrunden for at gennemføre kapitalrejsningen har været et ønske om at sikre den fortsatte fremdrift og dermed værdiskabelse i pipelinen. Xbrane Biopharmas aktiekurs er steget med 6% og har dermed taget rigtig flot imod udvandingen fra de nye aktier. Kursen er dog fortsat i -11% siden nytår.

Zealand Pharma har fremlagt resultater fra et fase IIa studie med mikrodoser af sukkerstof-analogen dasiglucagon anvendt i patienter med type 1 diabetes. Dasiglucagon viste sig her sikker at anvende og på alle dosisniveauer sås den ønskede effekt, dvs. opregulering af blodsukkeret. Der ventes i slutningen af juni måned fase IIa resultater fra et andet studie, hvor dasiglucagon anvendes i den kunstige bugspitkirtel-pumpe iLet. Også her bør data uden problemer være positive. Zealand Pharmas aktiekurs er steget med 1% og er nu i +12% i 2017.

Peter Aabo

Se hele udgivelsen her