Hen over sommeren, dvs. juli måned og første halvdel af august, er det nordiske Healthcare indeks faldet med 2,5%.

Blandt de nationale nordiske Healthcare indeks har Norge klaret sig bedst med en stigning på 1,7%, fulgt at det danske Healthcare indeks som er steget med marginale 0,1%. Til gengæld er både det svenske og det finske indeks faldet drastisk med fald på hhv. 10,5% og 23,8%.

Den største kursfremgang blandt selskaberne finder vi hos Hemcheck Sweden med en fremgang på hele 173%. Herudover er LIDDS steget med 55% på indgåelse af en research-aftale for dets teknologi-platform med et større pharmaselskab. I den negative ende finder vi blandt andet Astra-Zeneca med et fald på 22% relateret til negative foreløbige data for et vigtigt studie i lungekræft med den hypede klasse af immunonkologiske antistoffer.
Alligator Bioscience har indgået et udviklingssamarbejde med Aptevo Therapeutics med henblik på at udvikle bispecifikke immunonkologiske antistoffer. Den første fælles udviklingskandidat bliver ALG.APV-527, som er baseret på Alligator Biosciences 1.generation bispecifikke antistof ATOR-1016. Det nye bispecifikke immunonkologiske udviklingsprogram har 4-1BB (også kendt som CD137) som immunstimulerende target for aktivering af T-cellerne, mens det andet tumorspecifikke target ikke er offentliggjort. Det er dog oplyst, at ALG.APV-527 rettet sig mod behandling af solide tumorformer, herunder blandt andet lungecancer og brystcancer. Aftalen åbner også op for samarbejde om endnu et bispecifikt antistof på et senere tidspunkt. Aftalen to de to selskaber imellem er strikket sådan sammen, at man deles 50/50 om finansieringen af programmet/programmerne frem til og med fase II, hvorefter en optionsaftale kan tiltrædes efter ønske. Alligator har også oplyst, at man har rykket det rene antistof program ATOR-1017 videre til den prækliniske fase. ATOR1017 er et immunonkologisk antistof alene rettet mod 4-1BB. Dermed har Alligator Bioscience nu flyttet i alt 3 programmer til den prækliniske udviklingsfase. Alligator Biosciences aktiekurs er over de seneste 7 uger faldet med 4% og er dermed i -20% siden begyndelsen af året.

AstraZeneca har haft en aktiv sommer med en række nyheder relateret til pipelinen. Den 20. juli blev det fuldt humane IL-17 receptor antistof Kyntheum (brodalumab) godkendt i EU som en behandling mod psoriasis. Fase III studiet viste, at 83% opnåede en 75% reduktion (PASI-75) i psoriasis mod blot 3% på placebo. AstraZeneca har indgået en aftale med danske Leo Pharma der betyder, at Leo Pharma står for kommercialiseringen i Europa. Uden for Europa er brodalumab også godkendt herunder i USA, hvor salget varetages af Valeant Pharmaceuticals og sælges under navnet Siliq. D. 26. juli modtog Faslodex (fulvestrant) en positiv anbefaling fra EU’s CHMP i 1st line behandlingen af fremskreden eller metastatisk Østrogen receptor positiv (HR+) bryst-cancer. Anbefalingen om godkendelse er baseret på fase III studier, der viste en 20% reduktion risikoen for sygdomsprogression i sammenligning med den etablerede behandling anastrozole. Den 27. juli afrapporterede AstraZeneca skuffende foreløbige progressionsfri-overlevelses (PFS) data for MYSTIC-studiet for PD-L1 antistoffet Imfinzi (durvalumab) i kombination med CTLA4-antistoffet Tremelimumab i lokal fremskreden eller metastatisk lungekræft (Non-Small Cell Lung cancer). I forhold til standard-behandling sås ingen forskellige i PFS. Overall Survival er dog også et primary endpoint i studiet og disse data ventes først i 1.halvår 2018, så det er endnu for tidligt helt at erklære programmet for en fiasko. Men det er klart, at risikoen for at Overall Survival heller ikke viser statistiske signifikante data nu er steget meget. Samtidig er det skuffende, at kombinationen af disse to hotte immunonkologiske targets, hhv. CTLA4 og PDL1 ikke formåede at vise effekt på PFS i forhold til standardbehandling. Ligeledes den 27. juli fremlagde AstraZeneca dog også positive resultater fra EGFr-medikamentet Tagrisso (osimertinib) i fase III studiet FLAURA. Dette studie blev ligeledes gennemført i patienter med lokal fremskreden eller metastatisk Non-Small-Cell Lung Cancer. De konkrete data er ikke offentliggjort på nuværende tidspunkt, det er blot oplyst at primary endpoint blev nået, dvs. der blev observeret en statistisk signifikant forlængelse i PFS i sammenligning med standardbehandling med enten Tarceva (erlotinib) eller Iressa (gefitinib). To af AstraZenecas udviklingskandidater er desuden blevet tildelt såkaldt Breakthrough Therapy Designation af FDA. Det drejer sig om førnævnte Imfinzi i lokalt fremskreden lungekræft (2nd line behandling), og desuden drejer det sig om Acalabrutinib i patienter med Mantle Cell Lymphoma (2nd line behandling). Acalabrutinib er en BTK hæmmer (Bruton tyrosine kinase) og er tildelt breakthrough status baseret på fase II data der viste effekt i patienter med relapsed eller refractory Mantle Cell Lymphoma. I starten af august har AstraZeneca fået tildelt Priority review status for en BLA-ansøgning til FDA baseret på netop disse positive fase II data. En FDA-godkendelse af Acalabrutinib kan nu være i hus i 1.kvartal 2018 om alt går efter planen. AstraZenecas aktiekurs er dog styrtdykkket med 22% de seneste 7 uger pga. de negative resultater fra MYSTIC-studiet primært. Aktien er nu i -5% siden årsskiftet.

Bavarian Nordic offentliggjorde i slutningen af juli endnu en udviklingsaftale med Janssen på området for infektionssygdomme. Den specifikke aftale omfatter udvikling af vacciner baseret på Bavarian Nordics MVA-BN platform rettet mod HIV-1 og Hepatitis B. Aftalen har en samlet værdi på op til 879 mio. USD, og medfører en upfront betaling på 10 mio. USD samt tegning af nye aktier for 33 mio. USD til en tegningskurs på ca. 405 DKK. Det samlede antal udestående aktier i Bavarian Nordic stiger som følge heraf med 1,63%. I henhold til aftalen vil Bavarian Nordic også være berettiget til stigende royalties af et eventuelt senere kommercielt salg. Bavarian Nordic forventer nu at have et likvidt beredskab på ca. 2,6 mia. DKK ved udgangen af 2017, mod tidligere ca. 2,4 mia. DKK. Bavarian Nordic aktien er steget med 5% hen over sommeren og er nu i +61% siden Nytår.

Camurus og partneren Braeburn Pharmaceuticals fremlagde medio juli positive top-line fase II data for buprenorphine (CAM2038) givet som ugentlige og månedlige subkutane depoter til patienter med moderat til svær smerter, som ikke er forårsaget af cancer. I alt blev 65 patienter optaget i studiet, som inden forsøgsstart blev overført fra daglig oral behandling (sublingual) med buprenorphine. Forsøget viste lav forekomst af bivirkninger og at patienterne blev på behandlingen og med god effekt i forhold til at kontrollere kroniske smerter. Den 20.juli har Camurus og Braeburn indsendt en NDA til FDA for CAM2038, baseret på positive 24 ugers data fra et fase III studie i 428 patienter, der ramte alle både primære og sekundære endpoints ved at påvise statistisk signifikant reduktion i opioid-misbrug i forhold til standarbehandling bestående af daglig sublingual buprenorphine. En FDA-afgørelse må nu forventes senest i sommeren 2018. Camurus aktien er dog faldet med 8% de seneste uger, men er fortsat oppe med 8% siden begyndelsen af året.

 

CELLINK, som arbejdet med 3D bioprint, har i juli gennemført en rettet emission med henblik på at speede udviklingspipelinen op samt sikre værdiskabelse for dets aktionærer. Der er udstedt 0,344 mio. nye aktier til en tegningskurs per aktie på 87 SEK. Aktierne er tegnet af en mindre gruppe investorer, heriblandt både private og institutionelle investorer. Efter kapitaludvidelsen er det samlede antal aktier i CELLINK steget med ca. 3,4% til nu ca. 10,6 mio. aktier. CELLINK’s aktiekurs er steget med 6% hen over juli måned og første halvdel af august og er dermed i +8% for hele 2017.

ExpreS2ion gennemfører frem til d. 24. august en emission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Der udbydes op til ca. 0,87 mio. nye aktier til en tegningskurs på 4,50 SEK. Fuldtegnes emissionen vil der blive rejst et brutto-provenu på ca. 4 mio. SEK. Der er modtaget forhåndstegninger svarende til et provenu på 2,2 mio. SEK, eller 57% af udbuddet. Medio juli har ExpreS2ion desuden indgået en multi-produkt aftale med det amerikanske selskab Integrated BioTherapeutics vedrørende udvikling, produktion og kommercialisering af proteiner baseret på ExpreS2ions teknologiplatform ExpreS2. Det forventes, at aftalen med Integrated BioTherapeutics vil generere en årlig omsætning på op til 1 mio. SEK. I starten af juli har ExpreS2ion også meddelt, at Jenner Institute of the University of Oxford har gennemført succesrige fase I studier med en malarie-vaccine som er produceret i ExpreS2-platformen, og at man derfor nu vil iværksætte fase IIa studier i malaria. De økonomiske betingelser er ikke belyst. ExpreS2ions aktiekurs er faldet med 14% hen over sommeren og er nu i -34% siden årsskiftet.

Genmab har offentliggjort salgstallene for CD38-antistoffet Darzalex i 2.kvartal 2017. Darzalex er godkendt i både EU og USA som en behandling mod Knoglemarvscancer (Multiple Myeloma). Darzalex har omsat for 299 mio. USD, fordelt på 212

mio. USD i USA og 87 mio. USD i resten af verden. Det totale Darzalex-salg i 1.halvår har været på 554 mio. USD. I 1.halvår 2017 har Genmab modtaget Darzalex-royalties på i alt 454 mio. DKK. Vi har tidligere estimeret, at Genmab vil kunne modtage Darzalex-royalties på op mod 1,5 mia. DKK i 2017. Det er formentlig en smule til den høje side også set i lyset af den kraftigt faldende dollarskurs hen over sommeren. Det er formentlig realistisk, at royalties nu vil lande et sted omkring 1,3 mia. DKK, hvilket fortsat er betydeligt over Genmabs eget skøn på ca. 1,0 mia. DKK. Genmabs aktiekurs er hen over sommeren faldet med 2% og handles nu i +16% for hele året.

LIDDS har offentliggjort en research-aftale med Ferring Pharmaceuticals for LIDDS teknologi-platform NanoZolid. De to selskaber vil samarbejde om at implementere NanoZolid teknologi i en injicer-bar cancermedicin. NanoZolid-teknologien muliggør at medicin først udløses gradvist og kontrollereret og dermed med større og mere præcis effekt. LIDDS har i forvejen NanoZolid-teknologien i kliniske fase II studier i prostatakræft. Man har tidligere på sommeren desuden fremlagt prækliniske data der viser, at NanoZolid-teknologien også kan implementeres i antistof-baserede lægemidler. LIDDS-aktien har reageret meget stærkt på aftalen med Ferring og er steget med 55% hen over de seneste 7 uger. For hele 2017 er LIDDS nu i +77%. Lundbeck har modtaget FDA’s godkendelse af skizofreni-medicinen Abilify Maintena (aripiprazol) som vedligeholdelsesbehandling af bipolær lidelse type I (manio-depression). Abilify Maintena er godkendt som månedlige depot-indsprøjtninger. Et 52-ugers fase III studie påviste, at patienter med maniske episoder ved forsøgets start oplevede forsinkede tilbagefald af humorsvingninger samt nye maniske episoder i sammenligning med placebo. Der sås dog ingen forskel på de depressive episoder mellem Abilify Maintena og placebo. Abilify Maintena markedsføres i USA af Lundbeck og partneren Otsuka. Lundbecks aktiekurs ers steget med 3% og er nu i +32% for hele året.

Medical Prognosis Institute (MPI) har i begyndelsen af juli ved en emission med fortegningsret for eksisterende aktionærer rejst et brutto-provenu på 10,3 mio. SEK. I alt er der udstedt ca. 0,7 mio. nye aktier til en tegningskurs på 14,80 SEK (11,29 DKK). Det samlede antal udestående aktier i MPI er steget med ca. 3% til 24,3 mio. aktier. Finansieringen af selskabet er nu sikret frem 2.halvår 2018. MPI forventer at anvende provenuet på blandt andet at accelerere den kliniske udvikling af dets Personalized Response Predictor teknologi samt Drug Response Predictor teknologi. I juli måned har MPI og spin-off selskabet Oncology Ventures indgået aftaler med hhv. Norvartis og Eisai om at teste specifikke lægemiddel-kandidater i patienter udvalgt baseret på DRP teknologien. MPI-aktien har ligget uforandret hen over sommeren, men er faldet med -51% siden begyndelsen af året.

Novo Nordisk har i august fremlagt data fra SUSTAIN-7 studiet, hvor dets once-weekly GLP-1 analog Semaglutide blev testet op imod Eli Lillys tilsvarende produkt, Trulicity. Over det 40-uger lange studie viste Semaglutide sig at reducere blodsukkeret med 0,4% mere end Trulicity på de testede dosisniveauer, hvilket var en statistisk signifikant margin. Desuden sås også et større vægttab for Semaglutide i størrelsesordenen ca. 2-3 kg. Desuden er Victoza, Novo Nordisk once-daily GLP1-analog, i slutningen af juli, blevet tildelt en forbedret label af de europæiske sundhedsmyndigheder om at midlet beskytter mod forekomsten af kardiovaskulære sygdomme. Dermed er Victoza det eneste middel i GLP-1 klassen der har fået denne tilføjelse til sin label. Novo Nordisks aktiekurs er steget med 1% over sommeren og er dermed i +12% for hele året.

Zealand Pharma har gennemført en side-børsnotering på den amerikanske Nasdaq børs i august måned. IPO-emissionen har rejst et brutto-provenu til Zealand Pharma på ca. 566 mio. DKK gennem udstedelse af ca. 5 mio. aktier til en tegningskurs på 112,58 DKK. Endvidere har Zealand Pharma i begyndelsen af juli påbegyndt rekrutteringen af patienter i et fase III studie med dasiglucagon, som rescue-pen mod behandling af svær hypoglykæmi. Vi vurderer, at kapital-rejsningen betyder, at Zealand Pharma nu har finansieret de næste 3 års drift og dermed har fået arbejdsro til at skabe yderligere værdi i pipelinen. Zealand Pharma aktien er faldet med 9%, men er dog fortsat i +8% for hele 2017.

Peter Aabo

Læs hele udgivelsen her