Den positive stemning i den nordiske Healthcare sektor er fortsat ind i første halvdel af juni måned. Indekset er således steget med yderligere 1,9%.

Det er igen det danske Healthcare indeks der fører an med en stigning på 2,3%, blandt andet drevet af en stærk kursudvikling i Novo Nordisk som er steget med næsten 4%. Det svenske og det finske indeks har ligget stort set stille dog med en minimal kursfremgang på hhv. 0,1% og 0,2%. Til gengæld er det norske healthcare-indeks tordnet videre ned og er faldet med hele 9,9%.

Blandt selskaberne er det de to finske biotek-selskaber Herantis Pharma og FIT Biotech der har før an med kursstigninger på hhv. 51% og 31%, drevet af positiv nyheder fra pipelinen. Herudover fortsætter danske Onxeo med at stige dog uden store nyheder. Aktien er steget med 24%. Onxeo forventer fortsat at fremlægge vitale fase III i løbet af sommeren for dets primære pipeline-kandidat. Blandt kurstaberne finder vi blandt andet Oasmia Pharmaceutical, Targovax og Medical Prognosis Institute med fald på hhv. 31%, 21% og 10%. Fælles for disse selskaber er at man er færd med at gennemføre betydelige kapitalrejsninger.
AstraZeneca har på den store årlige ASCO-cancerkonference præsenteret positive kliniske data i brystkræft for den orale ADP-ribose polymerase inhibitor (PARP) Lynparza. I fase III studiet OlympiAD viste Lynparza en statistisk signifikant forlængelse af Progressions-Fri-Overlevelse (PFS) for patienter med metastatisk HER2 negativ gBRCA-muteret brystkræft sammenlignet med tre forskellige individuelle former for kemoterapi, hhv. capecitabine, vinorelbine og eribulin. I studiet indgik 302 patienter, og blandt de Lynparza-behandlede patienter sås en PFS risiko-reduktion på 42% (p=0,0009) og med en median-PFS på 7,0 måneder vs. 4,2 må-neder i kontrolarmen. Desuden sås en reduktion i PFS og dødelighed på 47% for Lynparza i patienter med et sekundært tilbagefald, samt en overlegen overordnet tumorrespons-rate på 59,9% vs. 28,8% i kontrolarmen. Safety-profilen for Lynparza var også ganske solid og man observerede således færre tilfælde af alvorlige bivirkninger samt en lavere drop-out rate i forhold til kontrolarmen (4,9% vs. 7,7%). AstraZeneca har endvidere præsenteret omfattende positive safety data på diabetes-konference ADA for SGLT-2 inhibitoren Farxiga. I en pooled analyse af samtlige 30 kliniske fase IIb/III studier med Farxiga, sås en safety-profil som var sammenlignelig med de anvendte kontrol-arme. Desuden kunne der heller ikke konstateres en højere rate af amputationer for Farxiga i forhold til kontrolgrupperne (hhv. 0,1% for Farxiga vs. 0,2% for kontrolarmen). På konferencen præsenterede AstraZeneca også detaljerede data for det meget store kardiovaskulære safety database studie CVD-REAL. I studiet indgår analyse af et meget stort antal tusinde patienter behandlet på hospitaler verden over og i sammenligning med klassen af DPP-4 inhibitors (som omfatter Galvus, Januvia, Onglyza og Tranjenta), sås en statistisk signifikant forbedret risiko-profil for Farxiga på parametrene; hospitalsindlæggelse relateret til nyresygdom (reduktion på 62%) eller hjertesvigt (reduktion på 37%) samt en reduktion i dødeligheden forårsaget både specifikt af hjertesygdomme (reduktion på 47%) og af generelle helbredsårsager (reduktion på 27%). AstraZeneca foretager pt. et decideret fase III safety studie for Farxiga (DECLARE), hvorfra der dog først ventes resultater i 2019. Bekræftes de gode Farxiga-resultater i dette studie, vil selskabet

anmode sundhedsmyndigheder om en forbedre udvidet safety-label for Farxiga. AstraZeneca aktien er steget med 0,3% de seneste to uger og er dermed nu i +20% siden Nytår.

Biohit har indgået en kinesisk kommercialiseringsaftale for rygestop-tabletten Acetium lozenge. Aftalen er indgået med det kinesiske selskab Chinmax Medical Systems Inc. og dækker en periode på 7 år med mulighed for udvidelse til et decideret joint-venture med fælles produktion i Kina såfremt visse forudbestemte salgsmål opnås. For nylig præsenterede Biohit positive resultater for et stort studie med næsten 2000 personer, hvor Acetium lozenge blev testet op imod placebo i forhold til at forøge chancerne for at stoppe med at ryge. Acetium lozenge er en ny metode som ikke anvender sig af nikotin-erstatning (i form af plastre eller tyggegummi fx), men i stedet virker gennem aminosyren L-cysteine, som binder den gifte kemiske brændbare væske Acetaldehyde, som er i cigaretter. Resultaterne viste 51% større sandsynlighed for rygestop for patienter behandlet med Acetium lozenge i forhold til placebo, med en p-værdi på 0,006. Denne effekt er på niveau med de nuværende behandlingsmetoder mod rygning. Det gennemførte studie bekræfter dermed resultater af et tidligere gennemført studie over 12 måneder, som viste tilsvarende resultater. Biohit-aktien er steget med yderligere 2% og ligger nu uforandret siden begyndelsen af året.

Cyxone har indgået en aftale med OxyPharma AB om overtagelse af udviklingskandidaten Rabeximod. Rabeximod er en såkaldt immun-modulator, som virker gennem at forhindre aktivering af inflammatoriske celler (TLR2 og TLR4). Cyxone påtænker at gennemføre et 24-ugers fase IIb studie med Rabeximod i autoimmune sygdomme, nærmere bestemt Reumatoid artritis (RA). Data fra et tidligere gennemført 12-ugers studie i 200 patienter har påvist en statistisk signifikant effekt som dog først sås ved uge 16, dvs. 4 uger efter behandlingens afslutning. Cyxone vil betale for overtagelsen af Rabeximod gennem udstedelse af ca. 1,9 mio. nye akter til OxyPharma, hvilket vil svare til en udvanding på 12,5% i forhold til den nuværende aktiekapital. Cyxone vil på en ekstraordinær generalforsamling søge om bevilling til at gennemføre en rettet emission, som endvidere skal finansiere gennemførelsen af fase IIb studiet med Rabeximod. Cyxone egen analyse viser, at værdien af Rabeximod vil kunne tre-dobles i tilfælde af et positivt udfald af fase IIb og modsvare mere end 20 gange udgifterne forbundet med en gennemførelse af studiet. Cyxone har endvidere indgået en research-aftale vedrørende dets nuvæ-rende primære pipelineprojekt T20K, som udvikles til behandling af Multipel Sklerose (MS). T20K er pt. i præklinisk afprøvning og for at få en bedre forståelse af hvilke terapeutiske doser man skal anvende i de kommende kliniske studier, har man indgået en aftale med University of Queensland, Australien, som skal bistå i gennemførelsen af en række prækliniske dyreforsøg i løbet af 2017. Studierne ventes at koste ca. 1 mio. SEK. Cyxone-aktien har reageret pænt på nyhedstrømmen inklusiv emissionsplanerne og er steget med 3%. Aktien er dog fortsat i -19% for hele 2017.

Enorama Pharma har sig sikret sig en bridging-finansiering på 7 mio. SEK gennem en låneaftale med en række unavngivne investorer. Lånet har udløb ved udgangen af oktober 2017, og bærer en månedlig rentesats på 1,75%. Enorama Pharma arbejder pt. på at kommercialisere dets primære produkt, som er et nikotin-baseret medicinsk tyggegummi til rygeafvænning. Enorama Pharma oplyser, at man pt. ligger i forhandlinger med ca.

10 selskaber som er interesseret i at indgå en aftale med selskabet. I 2016 afsluttede Enorama Pharma et pilotstudie, som viste at dets nikotin-tyggegummi var bioækvivalent ensartet med det originale produkt på markedet. I øjeblikkets er man i gang med at færdiggøre registreringsstudier og man forventer at kunne opnå markedsgodkendelse i slutningen af 2018. Her i juni måned har Enorama Pharma søgt om patentgodkendelse til dets Chew-Med-platform, hvilket er den udviklingsplatform nikotin-tyggegummiet er baseret på. Enorama Pharmas aktiekurs er dog faldet med med 2% de seneste to uger og handles nu i -19% siden begyndelsen af året.

Enzymatica har modtaget en ordre til en værdi af 12 mio. SEK for forkølelsessprayen ColdZyme. Ordren er den største til dato for ColdZyme og overgår faktisk hele salget i 1.kvartal 2017, som var på 9,6 mio. SEK. Ordren kommet fra det tyske selskab STADA Arzneimittel AG, og er et resultat af de to selskabers bebudede kommercielle samarbejde i februar 2017, hvor STADA sikrede sig eksklusive rettigheder til at kommercialisere ColdZyme i Tyskland, Østrig og og Belgien. Enzymatica vil levere ordren i slutningen af sommeren, og ventes således først at få betydning for omsætningen i
3.kvartal 2017. Enzymatica-aktien er trods ordren faldet med 2%, men er fortsat i et spinkelt plus på
1% for hele året.

Getinge Group har bebudet at man vil gennemføre en emission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Der ventes at blive udstedt nye aktier til en samlet værdi af ca. 4 mia. SEK. Emissionen garanteres af Getinge Groups hovedaktionær Carl Bennet, som med en aktieandel på 18,1% også ejer 48,9% af de stemmeberettigede aktier. Formålet med kapitalrejsningen er at nedbringe selskabets gæld og gøre Getinge Group mere smidig og omstillingsparat, forud for en opsplitning af selskabet i to selvstændige foretningsenheder hhv. Getinge and Arjo. En betingelse for gennemførelse af kapitalrejsningen er vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling, som vil blive afholdt i den nærmeste fremtid. Getinge Groups aktiekurs er faldet med 4% men er fortsat i +19% for 2017.

LIDDS har i prækliniske studier gennemført i samarbejde med Uppsala Universitet, Sverige på-vist, at dets lokale behandlingsteknologi NanoZolid er i stand til at udløse et antistof-respons inden for biologisk immunonkologi. LIDDS hensigt er at udvikle en lokal behandlingsform med kendte immunonkologiske biologiske lægemidler, hvorved risikoen for bivirkninger minimeres, da lægemidlet kan sprøjtes direkte ind i tumoren. I starten af juni har LIDDS fået patent på NanoZolid-teknologien i Indien. Patentet opfattes af selskabet som vigtigt rent strategisk, da man formentlig sigter efter at foretage kliniske studier i Indien med NanoZolid-teknologien. Tidligere er patentet udstedt i blandt andet USA, Canada och EU. LIDDS-aktien er dog faldet med 2% og er dermed også i -2% for året som helhed.

Medical Prognosis Institute (MPI) vil gennemføre en emission med fortegningsrettigheder for eksisterende aktionærer. Der udbydes op til ca. 0,8 mio. nye aktier til en tegningskurs på 14,50 SEK (11,29 DKK) per aktie. Såfremt emissionen fuldtegnes vil den rejse et provenu på ca. 12 mio. SEK. MIP har modtaget forhåndstilkendegivelser om tegning af aktier svarende til ca. 58% eller ca. 7 mio. SEK af udbuddet. Kapital skal, udover at sikre selskabets daglige drift, også sikre færdiggørelsen af et studie med over 800 brystkræft-patienter iværksat i efteråret 2016. Studiet sigter mod at kortlægge MPI’s Patient Response Predictor teknologi (PRP) og dets evne til at forudsige, hvilke patienter der vil respondere på en given kræftbehandling. Tegningsperioden for de nye aktier startede d. 14. juni

og slutter d. 29. juni. MPI’s aktiekurs har reageret voldsomt negativt på planerne og aktien er faldet med 10%. Dermed er MPI nu i -48% siden begyndelsen af året.

Nordic Nanovector har over de seneste par uger fremlagt opdaterede resultater dets fase I/ II studie med CD37 antibody-konjugatet Betalutin i patienter med tilbagevendende langsomt voksende Non Hodgkins Lymfom (iNHL). Blandt de nu 47 evaluerbare patienter med iNHL er set en overordnet tumor responsrate på 64% og 28% med et Complete respons (cancerfri). Blandt en subgroup bestående af 33 patienter med tilbagevendende iNHL af typen Follicular Lymphoma er responsraten på 70% og 27% med et complete respons. Samlet set er der set en tumorreduktion i 87% af patienterne. Resultater er stærke, fordi flere af patienter ikke har effekt længere af standard CD20-antistofbehandling, hvilket vidner om at de er ganske vanskelige at behandle. Det er fortsat Nordic Nanovectors hensigt at opstarte et afsluttende fase II/III studie (PARADIGME studiet) med Betalutin i løbet af 2.halvår 2017. Selskabet er desuden blevet optaget i OBX indekset med effekt fra d. 16. juni på den norske Børs, som består af de 25 mest handlede aktier i Norge over de seneste 6 måneder. Nordic Nanovector aktien har dog ikke haft nogle gode uger og er faldet tilbage med 13%, og er nu i -7% for hele 2017.

Novo Nordisk har indsendt anmodning til de europæiske sundhedsmyndigheder om tilføjelse af safety-data for basal-insulinen Tresiba baseret på data fra det kardivaskulære-sikkerhedsstudie DEVOTE. Tresiba udviste i studiet reduktioner i blodsukkerniveauet på niveau med hovedkonkurrenten Lantus. I studiet viste Tresiba også statistisk ensartet effekt med Lantus på kardivaskulære events, såsom hjerteanfald, slagtilfælde og kardiovaskulær død. Faktisk sås en risiko-reduktion på 9% for Tresiba i forhold til Lantus, men altså ikke tilstrækkeligt til at være en statistisk signifikant forskel. Til gengæld viste Tresiba overlegen og statistisk signifikant effekt i forhold til at kunne reducere antallet af to forskellige type episoder af hypoglykæmi (reduktioner på hhv. 40% og 53% i forhold til Lantus). Novo Nordisk oplyser desuden, at man nu også har modtaget en officiel godkendelse af faktor-9 præparatet Rebinyn i Europa som en behandling af blødersygdommen hæmofili type B i patienter over 12 år. Novo Nordisk forventer at lancere Rebinyn på det europæiske marked i 4.kvartal 2017. I sidste måned blev Rebinyn også godkendt af FDA i USA. Her ventes lanceringen dog først at finde sted i 1.halvår 2018. Novo Nordisks aktiekurs er steget med 4% og er nu i +15% for

2017 som helhed..

Oasmia Pharmaceutical har annonceret gennemførelsen af en stor emission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Emissionen gennemføres til en tegningskurs på 3,25 SEK og der vil blive udstedt op til ca. 50,5 mio. nye aktier, modsvarende en aktieudvanding på 40%. Da emissionen er 100% garanteret vil provenuet beløbe sig til 164 mio. SEK brutto og ca. 150 mio. SEK netto efter transaktionsomkostninger. Tegningsperioden løber fra 21.juni til og med 3.juli. Kapitalen skal primært anvendes til at bringe ovarian-cancer medicinen Apealea/Paclical frem til markedet og kvalitetssikre produktionen. Oasmia Pharmaceuticals aktiekurs har ganske som forventet reageret med kursfald pga. udsigten til den store aktieudvanding og den store rabat på tegningskursen i forhold til dagskursen, og aktien er styrtdykket med 31%. Dermed er Oasmia-aktien nu i -62% siden begyndelsen af året.

Targovax har rejst et provenu på 200 mio. NOK gennem udstedelse af 10 mio. nye aktier til en tegningskurs på 20 NOK per aktie i en rettet emission til en række institutionelle investorer, herunder en af hovedaktionærerne HealthCap VL.P. Der er nu 52,2 mio. aktier udestående i selskabet. På ASCO-konferencen har Targovax desuden præsenteret data fra fase I/II studiet med TG01, der udvikles som en behandling af patienter med KRAS-muteret pancreas-cancer, som har gennemgået forudgående operation af primær tumor. Forsøget viste et immunrespons i 17 af 19 patienter (89%) og 18 af 19 patienter (95%) viste et immunrespons i enten Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMC) eller Delayed-type hypersensitivity (DTH). Targovax-aktien er faldet med 21% til kurs 21,60 NOK de seneste to uger, hvilket vi vurderer alene skyldes kapitalrejsningen i kurs 20 NOK. Aktien er fortsat i +84% siden årsskiftet.

Veloxis Pharmaceuticals har over de seneste to uger offentliggjort yderligere to regionale kommercialiseringsaftaler for den immundæmpende transplantationsmedicin Envarsus. Den største aftale er indgået med Chiesi og omfatter det kinesiske marked. Chiesi betaler Veloxis 6 mio. USD

i upfront-betaling, og vil desuden betale Veloxis en fast pris med en forudbestemt margin for alt køb af Envarsus. Chiesi er i forvejen Veloxis’ Envarsus-partner på det europæiske marked, hvor mere end 5000 patienter nu er i behandling med Envarsus. Den anden indgåede aftale omfatter det Canadiske marked og er indgået med Paladin Labs. Aftaler dækker en 15-årig periode og inkluderer også en ikke-offentliggjort men formentlig mindre upfront-betaling. Ligesom i aftalerne med Chiesi vil Paladin Labs kompensere Veloxis for alt købt af Envarsus til en forudbestemt margin. Vi skrev i seneste udgave en analyse af Veloxis og vurderede, at nye kommercialiseringsaftaler kunne drive aktien op. Vi vurderer særligt aftalen for Kina som meget stærk, med et meget voldsomt stort upfront-beløb. Veloxis-aktien er steget med 1% og er dermed +2% for 2017 som helhed.

Zealand Pharma har på ADA diabetetes konferencen i USA præsenteret nye fase II data for sukker-medikamentet Dasiglucagon som nødhjælpsbehandling i diabetes type I patienter, der oplever alvorlige tilfælde af hypoglykæmi (for lavt blodsukker). Dasiglucagon er en flydende version af sukkerstof, hvilket adskiller sig fra de nuvæ-rende pulverbaserede løsninger. Resultater fra studiet viste, at Dasiglucagon var i stand til at øge blodsukker-niveauet på tilsvarende vis som en af pulverbaserede løsninger på markedet Novo Nordisks GlucaGen. Interessant er også, at der med Dasiglucagon opnåedes en længerevarende effekt i forhold til GlucaGen, hvilket resulterede i at der 6 timer efter behandling blot var 2 tilfælde af for lavt blodsukker i Dasiglucagon-armen mod 9 tilfælde i GlucaGen-armen. Zealand Pharma forventer at indlede fase III studier med Dasiglucagon som nødbehandling inden for de kommende måneder. En knap så god nyhed fra selskabet er dog også blevet præsenteret. Samarbejdspartneren Helsinn har returneret de globale rettigheder for GLP2-analogen Elsiglutide til Zealand Pharma. I 2016 viste resultater fra et 500 patienter stort fase IIb studie effekt i behandling af kemoterapi udløst diaré i kolon-cancer patienter, men ikke tilstrækkeligt til at opnå statistisk signifikans. Zealand Pharmas aktiekurs er steget med 3% og er dermed i +15% for 2017.

Peter Aabo

Læs hele udgivelsen her