Cantargia deltog på den vigtige ASCO-konference med en prestigefyldt, mundtlig præsentation, der efterfølgende blev hædret som højdepunktet blandt alle 164 præsentationer inden for immun-onkologikategorien.

A65079e18981162bdaef

Den stigende interesse for Cantargia tyder på, at det svenske biotekselskab er godt på vej mod at skabe den værdi, som vi øjnede potentialet for i vores seneste analyse for lidt over et år siden. Efter at være steget 64 % til den nuværende kurs omkring 17 SEK, befinder aktien sig dog fortsat et pænt stykke under vores kursmål på 25 SEK.

Overskuelig pipeline baseret på IL1RAP
Cantargia virker til at have gjort alt rigtigt. Pipelinen og økonomien er nem at overskue, og ledelsen fremstår som yderst kompetent. Årsagen til at aktien ikke har formået at nå vores kursmål skyldes måske, at nogle ser casen som et ensidigt og dermed risikofyldt sats på IL1RAP. Her er det dog vigtigt at forstå den alsidighed, der ligger gemt i ”interleukin 1 receptor accessory”-proteinet (IL1RAP). Det udtrykkes både i kræftstamceller og i mere

modne kræftceller, og er i øvrigt særligt udtalt i en række solide tumorer samt inden for leukæmi. IL1RAP udvikles som nidanilimab (CAN04), der er et “first-in-class” fuldt humaniseret og ADCC-forbedret, monoklonalt antistof. Prækliniske data har vist, at blokering af intra-cellulære signaler fra IL1RAP-receptoren svækker kræftcellernes evne til at secernere tumorstimulerende cytokiner. Dette sker samtidig med, at den antistofmedierede, cellulære cytotoksicitet (ADCC) også stimulerer NK-celler til at angribe tumorcellerne. Da forekomsten af IL1RAP samtidig er begrænset i raske celler, virker proteinet som et relativt træfsikkert mål. Potentialet for CAN04 udforskes klinisk i et fase I/ IIa-studie kaldet CANFOUR. I fase IIa-delen satses på ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) og pancreas ductal adenocarcinom (PDAC, bugspytkirtel).

Cantargia har endeligt et præklinisk program, der sigter mod at udvikle et nyt IL1RAP-antistof til behandling af autoimmune og inflammatoriske sygdomme. Men selvom en produkt-kandidat forventes identificeret i år, er det alligevel vores klare indtryk, at man først vil bringe CAN04 succesfuldt gennem det igangværende fase IIa-studie, før der introduceres nye tiltag. Med en imponerende patentportefølje, der også inkluderer retten til selve IL1RAP-proteinet frem til 2032, er det i vores optik heller ikke nødvendigt at have travlt.

Finansiering rækker frem til første halvår 2021
For første kvartal 2019 rapporterede Cantargia et driftsunderskud på 23,7 mio. SEK. Stigningen fra 15,3 mio. SEK (2018) var forventet, og skyldtes primært afslutningen af sikkerhedsog dosiseskaleringsdelen af fase I/IIa-studiet. Cantargia rejste et bruttoprovenu på 106 MSEK fra en velgennemført rettet emission mod primært langsigtede, institutionelle investorer i marts 2019.

Herefter var kontantbeholdningen tæt på 250 mio. SEK ved udgangen af første kvartal. Det rækker ifølge ledelsens forventninger frem til første halvår i 2021.

Vi forventer, at den fremtidige drift herfra finansieres via pengestrømme fra en udlicensering af CAN04. Kun hvis data fra fase I/IIa-studiet afviger negativt eller positivt fra forventningerne, vurderer vi, at der kan opstå behov for en emission omkring årsskiftet 2020/2021.

Novartis-data giver håb
Cantargia har tiltrukket en del opmærksomhed efter, at schweiziske Novartis i august 2017 publicerede data fra et stort, kardiovaskulært studie, der lidt utilsigtet viste, at IL1B-antistoffet canakinumab reducerede forekomsten og dødeligheden af lungekræft blandt studiets 10.000 deltagere. Canakinumab virker ikke til at have en fremtid inden for det kardiovaskulærer terapiområde. Men Novartis har dog på baggrund af den positive overraskelse i cancer startet en række fase III-forsøg, der tester IL1B-antistoffet i lungekræft (CANOPY-studierne).

Det interessante er her, at IL1B reguleres af IL1RAP sammen med IL1A og IL33. Det giver begrundet håb for farmakodynamikken idet IL1RAP er et langt bredere mål med mange flere virkningsmekanismer end blot IL1B.

Data præsenteret på ASCO-konferencen
Resultaterne fra første del af CANFOUR-studiet var udvalgt til mundtlig præsentation på den vigtige og store årlige konference hos den amerikanske organisation for klinisk onkologi – i daglig tale ASCO . Første del af CANFOUR omfattede 22 patienter og heriblandt havde 13 modtaget mindst 3 tidligere behandlingslinjer, mens 9 havde været gennem 0-2 behandlinger. 12 deltagere havde kolorektalcancer, 6 havde pancreatisk ductal adenocarcinom (PDAC), og endeligt havde 4 ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). Foreløbige biomarkørdata fra studiet viser et fald i IL-6 og CRP-serumniveauet hos deltagerne. Det indikerer ikke bare målinddragelse, men virker også samtidig meget lovende, da IL-6 og CRP er kendte markører for sygdomsprogression og inflammation. I NSCLC-gruppen konstateredes stabil sygdom (SD) hos 3 ud af 4 patienter ved 2 måneders opfølgning. Det fremhævedes desuden, hvordan en patient opnåede 7 måneders progressionsfri overlevelse (PFS) på trods af, at vedkommende havde modtaget fire tidligere terapier, der blandt andet inkluderede behandling med Opdivo gennem 8 måneder. I gruppen med PDAC-patienter observeredes der SD hos 2 ud af 6 deltagere. En af disse opnåede endda 5 måneders PFS, selvom vedkommende tidligere havde været behandlet gennem 7 måneder med Folfirinox. Det er naturligvis præmaturt at drage endegyldige konklusioner på baggrund af et så begrænset datagrundlag, men det ændrer ikke på, at de fremlagte effektdata er interessante. Når resultaterne ikke rigtigt har rykket ved aktiekursen, kan det skyldes, at interim data allerede tidligere blev præsenteret på ESMO – den europæiske pendant til ASCO. Yderligere kan en forklaring være, at et stiftende bestyrelsesmedlem (prof. Fioretos) solgte 250.000 aktier (35 % af sin beholdning) lige i kølvandet på ASCO. Vi ser dog ingen grund til bekymring, da der efterfølgende er afgivet bindende løfte om, at der ikke sælges yderligere før tidligst i 2021.

CANFOUR Fase IIA og nyt studie i USA
Med et veloverstået ASCO er Cantargia nu på vej videre med en fastlagt og veltolereret dosis på 10 mg/kg. Der testes for effekt i kombination med standard platinbaseret kemoterapi i en NSCLC-arm (n=30) samt en PDAC-arm (n=30), og endeligt inkluderes der også en blandet monoterapi-arm (n=20) for at opnå yderligere biomarkørdata. Cellegiftskombinationerne er valgt på baggrund af yderst overbevisende xenograftdata, der viser, at CAN04 øger effekten af kemoen, og reducerer den cisplatinrelaterede toksicitet samtidigt. Patienter indrulleres fra Skandinavien og Benelux, og tidlige effektdata forventes publiceret i løbet af første halvår 2020. Cantargia har meddelt, at man starter et amerikansk kombinationsforsøg i løbet af tredje kvartal. Der pågår en i øjeblikket en dialog med FDA om studiedesignet, og man er derfor ikke klar til at afsløre andre detaljer end, at studiet er fuldt inkluderet i guidance. Det virker nærliggende, at der vælges en immuno-onkologisk kombination med en PD-1 hæmmer. Dels fordi de eksisterende studie-arme er hårdt positioneret mod cellegiftskombinationer og dels på baggrund af ny uafhængig, præklinisk dokumentation for, at IL1B skaber stærke synergier i kombination med PD-1-hæmmere.

Aftale eller opkøb
Kontantbeholdningen rækker som nævnt til et stykke ind i 2021. Når effektdata foreligger fra CANFOUR-studiet, besluttes den videre færd. Det står dog klart, at man formodentligt er tvunget til at vælge mellem enten at forfølge potentialet i NSCLC eller PDAC. Ved kommercialisering i NSCLC er en traditionel udlicenseringsaftale det mest logiske udfald, mens et decideret opkøbstilbud omvendt virker muligt ved gode PDAC-data. NSCLC er et mere tilgængeligt sygdomsområde med en væsentlig større patientpopulation og bedre chancer for at komme på markedet. Konkurrencesituationen er dog hård, og markedet er splittet op i en række under-indikationer, som gør, at penetrationsgraden vil være lavere i NSCLC end i PDAC.

Potentialet
Topsalgsestimaterne i NSCLC ligger i et niveau mellem 2-4 mia. USD afhængig af de endelige data, differentieringsgraden af IL1RAP’s virkningsmekanismer og den realiserbare synergi i immuno-onkologiske kombinationsregimer og prisfastsættelsen. Eksempelvis vil en penetrationsrate på omkring 10 % og bruttopris på cirka 75.000 USD resultere i et topsalg, der ligger lige omkring 3 mia. USD, hvilket nok bør ses som et basis- eller midtpunktsscenarie, indtil vi i 2020 med data i hånden, kommer tættere på realiteterne. For PDAC er den adresserbare patient population noget mindre, men der er omvendt et stort og udækket behov, som kan give langt højere penetrationsrater på op mod 20-30 % og eventuelt muliggøre en mere aggressiv prisfastsætningsstrategi. Afhængig af behandlingslængden, ser vi topsalgsestimater på mellem 50-75 % af, hvad der gør sig gældende for NSCLC.

Med baggrund i den nye viden fra ASCO virker det realistisk at sætte en lanceringssandsynlighed til 12,50 % som diplomatisk midtpunkt mellem 10-15 %, der ville være henholdsvis konservativt og aggressivt. Det forekommer måske optimistisk at tillægge et antistof inden for cancer så høj sandsynlighed på baggrund af sikkerhedsdata. Men her skal vi huske på, at IL1RAP trods alt også har fået yderligere klinisk validering takket være IL1B data fra Novartis.

Stærkt køb – Kursmål 30 SEK 
Under hensyntagen til en række variationer i forhold til de beskrevne scenarier og i forhold til markeds-uptake samt lanceringsdatoer og antagelser om løbende, moderate omkostningsstigninger, opnås nutidsværdier der primært centreres i et leje omkring 25 til 35 SEK.

På den baggrund hæver vi vores kursmål fra 25 SEK til 30 SEK. Vi fastholder en stærk købsanbefaling, da vi mener at Cantargia forsat er fundamentalt undervurderet og samtidig har begrænset downside risiko.

David Mygind

Kurs på anbefalingstidspunktet 17 SEK Kursmål 30 SEK (12 mdr.)

Cantargia indgår i Life Science Modelporteføljen

Bba2c251828aeaae7e87B917120c87dff44e350f