Efter en lidt nyhedsfattig periode, som har trykket aktiekursen, har Cantargia-aktien igen fået ny energi og tiltrukket sig opmærksomhed efter flere interessante nyheder. Cantargia har på det seneste rapporteret positive data fra det igangværende fase IIa-kombinationsstudie med antistoffet CAN04, og derudover har Cantargia efterfølgende valgt at formalisere den prækliniske IL1RAP udvikling i CAN10-programmet.0673f8892b493e7f3c667b2dc747eb3eb1c0b36eF0afd9e6bde8b2cfc7bd

Cantargias aktiekurs steg i kølvandet på offentliggørelsen af de positive data fra CAN04 og forsatte herefter opad, da et IL1-antistof, som minder om CAN10 blev overtaget for et større beløb. CAN04 er Cantargias mest fremskredne udviklingsprojekt og afprøves bl.a. mod den meget dødelige bugspytkirtel-kræft.

Positive data fra CAN04
CAN04 (nidanilimab) er et “first-in-class” fuldt humaniseret og ADCC-forbedret monoklonalt antistof, der blokerer IL-la og IL-1β-signalering via IL1RAP-receptoren. Ved at blokere de intra-cellulæ-re signaler fra IL1RAP-receptoren svækkes kræftcellernes evne til at secernere tumorstimulerende cytokiner, mens NK-cellerne samtidig stimuleres til at angribe tumorcellerne via den antistofmedierede cellulære cytotoksicitet (ADCC).

CAN04 afprøves i et fase I/ IIa-studie kaldet CANFOUR. I fase IIa-delen satses på fremskreden ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) samt pancreas ductal adenocarcinom (PDAC, bugspytkirtel). Studieprotokollen indeholder førstelinje-kemoterapi-kombinationsarme for de to indikationer samt en blandet monoterapiarm.

Vi forventede ikke resultater fra studiet før i lø-bet af sommeren 2020. Men de præliminære kombinationsdata var åbenbart så stærke, at Cantargia valgte en foreløbig offentliggørelse uden først at afvente monoterapiresultaterne. For både NSCLC og PDAC-armene viser dataene, at tilføjelsen af CAN04 resulterer i responsrater, der er markant over, hvad der ellers normalt kan forventes ved behandling med platinbaseret kemoterapi.

Den traditionelle monobehandling med platinbaseret kemoterapi har typisk effekt i 20-25 % af patienterne. Kombinationsbehandlingen med CAN04 gav objektiv, målbar respons i 4 ud af 7 pa-

tienter med metastatisk bugspytkirtelkræft (PDAC) og 2 ud af 3 patienter med metastatisk ikke-små-cellet lungecancer (NSCLC). Heriblandt opnåede 1 ud af de 2 responderende NSCLC-patienter et komplet svar (CR).

Det bliver meget interessant at følge varigheden af disse imponerende responser. Eksempelvis ville traditionel kemobehandling kun give relativt kortvarige tumorreduktioner i PDAC-gruppen som i øvrigt er så syge, at de kun har 9-10 måneder forventet levetid. Der går altså ikke ret længe, før det er muligt at foretage en mere kvalitativ bedømmelse af resultaterne i forhold til eksempelvis responsvarigheden.

CAN10 identificeret som nyt spændende IL-1RAP-projekt
I kølvandet på de positive CAN04-data annoncerede Cantargia desuden det nye prækliniske udviklingsprogram CAN10. Programmet afgrænser virksomhedens prækliniske IL1RAP-fokus til to antistofkandidater til behandling af henholdsvis systemisk sklerose og myokarditis. Dette i begge tilfælde gennem hæmning af de inflammatoriske cytokiner IL-1, IL-33 og IL-36.

Kun to dage efter offentliggørelsen af CAN10-projektet annoncerede den amerikanske mastodont Johnson & Johnson en overtagelse af bermekimab fra det amerikansk baserede Xbiotech. Bermekimab er et IL-1-baseret antistof, der også befinder sig i fase 2-udvikling inden for kroniske inflammatoriske sygdomme. XBiotech modtager i den forbindelse 750 mio. USD i engangsbetaling, og er samtidig berettiget til løbende milepælsbetalinger på op til 600 mio. USD.

CAN10 befinder sig forsat på et meget tidligt præklinisk stadie, og dermed bør man på ingen måder drage en direkte parallel mellem bermekimab-transaktionen og værdien af CAN10. Først

når Cantargia kommer tættere på opstart af et egentligt klinisk studie, bør CAN10-programmet tillægges signifikant værdi. Cantargia planlægger at først at påbegynde den kliniske udvikling hen mod slutningen af 2021 hvor der vælges mellem systemisk sklerose og myokarditis afhængig af, hvor mulighederne er bedst.

I mellemtiden noterer vi, at Cantargia, i tråd med hvad vi allerede tidligere har konkluderet, fortsætter med at gøre alt rigtigt, og vi fastholder derfor vores købsanbefaling samt kursmål på 30 SEK.