Business documents, pen and touchpad on the table on background of group of businessmen interacting by the window in office

Siden seneste opdatering med en salgsanbefaling i august 2019 er IRLAB aktiekursen faldet med 32%. Efter 50% kursdykket i juli 2019 pga. det fejlslagne fase 2 IRL-790 studie af behandlingen af Parkinson’s patienter med dyskinesi har aktien således tabt yderligere. Efter kursdykket og efter at selskabet har fået tilført 215 mio. SEK i frisk kapital løftes anbefalingen fra Salg til Neutral.

F8e3eeb106fc70ec3844

Som nævnt sidst var IRLAB’s finansielle beredskab utilstrækkeligt til at gennemføre de kliniske studier på IRL 790 og IRL 752 (Parkinson’s), hvilket var den primære årsag til at vi satte en salgsanbefaling selvom vores umiddelbare værdiansættelse lå højere end aktiekursen på daværende tidspunkt.

IRLAB gennemførte en rettet emission på 70 mio. SEK i december 2019 med en tegningskurs på 27 SEK. Fra 11.-25. februar udsteder selskabet aktieretter med et estimeret provenu på 145 mio. SEK, hvor 8 aktier giver ret til køb af én ny aktie til 27 SEK.

Irlab bliver styrket finansielt
Med en kontantbeholdning på 111 mio. SEK ultimo 2019 (excl. 70 mio. SEK fra december-emissionen) kommer beholdningen således op på 326 mio. SEK. Da R&D-omkostningerne må forventes stigende i de kommende år strækker kontantbeholdningen næppe længere end til og med 2021. Emissionsprovenuet skal primært bruges til gennemførelse af IRL 790 (mesedopetam) fase 2B/3 studiet (L-dopa induceret dyskinesi) og IRL 752 fase 2b studiet (Parkinson’s demens).

Mesedopetam fortsætter udvikling trods skuffelse
I IRL 790 fase 2 studiet viste det primære effektmål ved UDysRS skalaen ingen signifikant statistisk behandlingseffekt sammenlignet med placebogruppen. Evaluering af effektdata ved det sekundære effektmål ved MDS-UPDRS skalaen viste derimod en statistisk signifikant forbedring af dyskinesisymptomerne fra to parametre på MDS-UPDRS-skalaen, nemlig 4.1 (tidsrum med dyskinesi) og 4.2 (dyskinesiens indvirkning på patientens funktion).

IRLAB har efter nærmere granskning af data vurderet, at der er grundlag for, at fortsætte den videre udvikling af IRL 790 mod Parkonson’s dyskinesi. IRLAB har pt. ikke oplyst alle detaljer om det nye studies design. Der bliver tale om et randomiseret dobbelt-blændet placebokontrolleret fase 2b studie. Det primære kliniske mål bliver udeblivelse af ”problematisk” dyskinesi, når Parkinson’s medi-

cinen har effekt (dvs. ON-time). Det vil blive målt ved antal timer pr. dag, hvor patienten er i ON-state og ikke har problematiske dyskinesisymptomer. Studiet vil formentlig starte i løbet af 1. halvår i år. Samtidig gennemfører selskabet et tidligt IRL 790 studie på indikationen Parkonson’s psykose. Med det nye studiedesign på dyskinesi indikationen, hvor effekten på dyskinesisymptomerne udelukkende måles på patienter, der er i ON-time status taler det for en større sandsynlighed for positive data. Sandsynligheden på 10% for kommerciel succes for IRL 790 fastholdes imidlertid.

Værdiansættelse og anbefaling
IRL 752 mod Parkinson’s demens og demens generelt vejer tungest i sum of the parts-estimaterne med 72% af den samlede pipeline værdi.

Der er ingen ændringer i pipeline-estimaterne. EBIT I 2019 var på -96 mio. SEK mod estimatet på -105 mio. SEK og omkostningerne for de kommende år er blevet nedjusteret. DCF pr. aktie opjusteres fra 53 SEK til 62 SEK. De væsentligste kurstriggere er data på IRL 790 (Parkinson’s dyskinesi) fase 2b/3 i løbet af i år og IRL 752 fase 2b studiet (Parkinson’s demens) formentlig i første halvår i år. Et positivt resultat for sidstnævnte vil formentlig medføre en væsentlig positiv kurseffekt og styrke tiltroen til selskabets muligheder på markedet, hvor det eneste godkendte lægemiddel pt. er rivastigmin (Exelon) Efter kurskorrektionen opjusteres anbefalingen fra Sælg til Neutral. På 12 måneders sigt er udsigten for kursudviklingen meget binær. Derfor bliver det til en Neutral anbefaling pga. risikoen.