Test tubes closeup.medical glassware

Siden den 12/12-2019 er Diamyd Medicals aktiekurs steget med 300 % fra 7 SEK til omkring 22 SEK. Det er en udvikling, som overgår det, vi anså for muligt, da vi satte et kursmål på 10 SEK i vores seneste analyse. Stigningen er dog ikke helt uden hold i den fundamentale udvikling, som analytiker David Mygind kigger nærmere på her.

280457f8b4892ccccf83Ee7981bbbf55fd2607bcBf2694f657352a21be89

Diamyd Medical har ramt en markedsværdi på lige over 1,5 mia. SEK. Til sammenligning blev selskabet værdiansat til cirka 0,3 mia. SEK ved en kapitalrejsning for cirka 13 måneder siden.

Pipelinen med den antigenspecifikke immunterapi DIAMYD og den oralbaserede, regenerative, immunmodulerende behandling REMYGEN fremstår uforandret. Vi har dog ikke tidligere indregnet REMYGEN, og samtidig har vores værdiansættelse af DIAMYD været genstand for 90% risikojustering. Dermed giver vores værdiansættelsesmodel gode muligheder for at hæve kursmålet, hvis omstændighederne ellers befordrer det.

Fra subkutan til lymfatisk administration
DIAMYD er en antigenspecifik immunterapi, der vaccinerer mod autoimmun nedbrydning af insulinproducerende betaceller, som er karakteristiske ved udviklingen af type 1-diabetes.

Molekylet GAD65 administreres for at sænke sensitiviteten af glutamatdecarboxylase og re-programmere immuncellerne til at nedtone den autoimmune ø-celleinflammation. Det begrænser nedbrydningen af betaceller i bugspytkirtlen, og dermed kan sygdomsudviklingen i nyligt diagnosticerede type 1-diabetespatienter potentielt bremses eller forsinkes.

Oprindeligt blev DIAMYD udviklet i samarbejde med Johnson & Johnson, der dog forlod projektet, da tre forsøg med subkutane injektioner ikke umiddelbart formåede at vise tilstrækkelig effekt. Diamyd Medical valgte efterfølgende at gå selvstændigt videre, og satsede i den forbindelse på, at intralymfatisk administration potentielt kunne skabe effektforbedringer. Ved den subkutane administration skal de dendritiske celler nemlig først opsamle GAD65 og transportere proteinet til lymfesystemet.

Rationalet for at bruge den farmakokinetiske genvej fandt man i erfaringer fra allergirelaterede forsøg, der i flere tilfælde indikerer, at injektioner direkte i lymfesystemet kan lede til bedre autoimmune effekter.

Meget tyder på, at det var en klog beslutning, da det netop var de første tidlige data i DIAGNODE 1-studiet med den nye intralymfatiske studie-protokol, der i månederne op til vores seneste analyse (nr. 8/2019), fik aktiekursen til at stige fra 4 SEK og til 7 SEK.

Dybdegående analyse af gamle subkutane studier skaber håb
Vi udstak som bekendt en hold-anbefaling, og satte et kursmål på 10 SEK ved analysen i april 2019. Aktien holdt sig herefter stabilt i niveauet omkring 7 SEK indtil den 12/12-2019, hvor offentliggørelsen af en dybdegående dataanalyse fra de gamle subkutane forsøg skabte begejstring, og sendte aktiekursen op til lige under 11 SEK.

Nærmere gennemsyn af data fra mere end 530 patienter i de tre forkastede subkutane forsøg afslørede, at der faktisk var opnået et statistisk signifikant behandlingsresultat i en responder-undergruppe defineret ved HLA-genotyper repræsenterende omkring 50 % af studiedeltagerne.

Det mest interessante var dog, at der også samtidig blev konstateret signifikans på tværs af alle HLA-genotyper blandt de studiedeltagere, der havde fået administreret flest DIAMYD-doser. Det øger sandsynligheden for, at de effektforbedringer, der forventes i forbindelse med den nye lymfatiske administrationsprotokol, rent faktisk vil skabe klinisk signifikans på tværs af alle HLA-genotyper.

Positive resultater fra DIAGNODE 1-studiet
Kort tid efter den subkutane dataoverraskelse offentliggjorde Diamyd Medical desuden positive data fra DIAGNODE 1-studiet. Vi mener, som allerede påtalt i vores sidste analyse, at man skal være påpasselig med ikke at overfortolke betydningen af DIAGNODE 1-studieresultaterne. Studiet, der ligger til grund for det større og placebo-kontrollerede samt dobbelt-blindede DIAGNODE-2-studie, har nemlig kun 12 deltagere.

DIAGNODE 1-studiet viste, at studiedeltagerne kun havde tabt 19 % af deres endogene insulinproduktion efter 15 måneder. Det skal holdes op mod, at der normalt tabes 35-50 % af den endogene kapacitet efter 15 måneder. Blandt tre studiedeltagere, som havde fået en ekstra 4. dosis DIAMYD ved 30-månedersopfølgningen, var tabet af kapaciteten forsat kun på 29 % efter 43 måneder. Effekten af denne fjerde dosis indikerer, at nogle patienter kan have meget langsigtede gavnlige effekter af behandlingen.

På trods af resultaterne er meget positive, mener vi, at en værdiforøgelse på næsten 500 mio. SEK på baggrund af studiet er lige lovlig voldsom. Men vi erkender samtidig at resultatet bør foranledige en øget sandsynlighed for markedslancering. Vi ser derfor nu 15-20% chance for lancering hvor vi tidligere kun estimerede 10% sandsynlighed.

Resultaterne af DIAGNODE-2 bliver altafgørende
De første resultater fra DIAGNODE 2-studiet med 106 deltagere forventes i 3. kvartal af 2020. Det kan ifølge ledelsen potentielt set bane vejen for en betinget markedsføringstilladelse i Europa, hvis resultaterne lever op til DIAGNODE 1-studiet.

Vi er ikke helt sikre på, at vejen til markedet kan være så kort, som ledelsen tror. DIAGNODE 2-studiet er baseret på 15 måneders opfølgning. Men myndighederne har accepteret en protokolændring for de senest behandlede patienter, der nu vil blive tilbudt en ekstra dosis med tilhørende opfølgning efter 24 måneder.

Set i et større perspektiv er protokolændringen naturligvis positiv. Men på kort sigt ser vi en lille risiko for, at det kan være med til at forsinke markedsintroduktionen, da myndighederne måske vælger at afvente det fulde datasæt, idet der jo i forvejen kun vil være tale om en betinget godkendelse.

Et bekræftende fase III-studie, som også inkluderer deltagere fra USA, vil under alle omstændigheder være påkrævet, før der kan ansøges om FDA-godkendelse. DIAMYD har dog fået tildelt den såkaldte “Orphan Drug Status” af FDA, og har dermed mulighed for at gennemløbe en accelereret godkendelsesproces, og få en periode med markedseksklusivitet. Det virker derfor ikke helt urealistisk, at vaccinen måske allerede kan ramme det amerikanske marked i 2024.

Finansieringen af den videre udvikling
Prisen for gennemførelse af fase III-studiet ligger, som vi konkluderede i vores sidste analyse, på omkring 150-250 MSEK. Derfor bør en udlicensering ske som led i finansieringen af den videre kliniske udvikling.

Med en dagsaktuel likviditet, som vi anslår til at ligge på cirka 45 mio. SEK inklusive øvrige omsætningsaktiver, er DIAGNODE 1 og 2 dog forsat fuldt finansieret, og vi mener som tidligere, at selskabet bør vente så længe som muligt med at indgå en udlicenseringsaftale.

Retorikken omkring interessen fra mulige partner er tilspidset, og vi frygter derfor forsat, at ledelsen eventuelt falder for fristelsen, og indgår en partneraftale, før resultatet af DIAGNODE 2 forstærker forhandlingsposition. Det begrænsede datagrundlag fra DIAGNODE 1 er ganske simpelt ikke bredt nok til at ændre på de forventede aftalevilkår, som vi skitserede i vores sidste analyse.

Remygen kan motivere DIAMYD aftale
En del af motivationen for at indgå en hurtig partneraftale kan ligge i, at videreudviklingen af REMYGEN ikke ville kunne finansieres, hvis uheldet indtræffer, og DIAGNODE 2-studiet mod forventninger skuffer.

Remygen er en oralbaseret, regenerativ immunmodulerende behandling, der søger at genskabe eller forøge den endogene insulinproduktion ved at tilføre GABA (gammeaminobutyricacid), der er en naturligt forekommende signalsubstans i det centrale nervesystem. Prækliniske data viser, at GABA forbedrer betacellernes funktion, og stimulerer opbygning af insulinproducerende betacellevæv. REMYGEN har desuden et klart synergistisk link til Diamyd-vaccinen, idet GAD65 katalyserer omdannelsen af glutamate til GABA.

Siden vores sidste analyse er de første patienter blevet behandlet med REMYGEN i fase I/II Regenerate-studiet, og de første data fra dosiseskaleringsdelen forventes nu allerede tidligt i 2020. Vi afventer forsat de første data, før vi medtager eventuel værdi fra REMYGEN i værdiansættelsen. Det indledende bidrag herfra, kan altså måske foranledige, at vi opjusterer vores kursmål inden for det næste halve års tid, men næppe med mere end 1-3 SEK afhængig af, hvad dataene viser.

Opjustering af kursmål og sænket anbefaling
Diamyd Medical kæmper, som vi også konkluderede i vores sidste analyse, en ulige kamp mod giganter. Flere af de globale pharmaselskaber satser på at kurere type 1-diabetes. Heriblandt har Novo Nordisk eksempelvis efter to årtiers forskning opnået positive, prækliniske resultater ved at omdanne indkapslede, pluripotente stamceller til insulinproducerende betaceller.

Hvis ikke truslen kommer fra en decideret kur, kan det i stedet ende med, at Diamyd Medical bliver overhalet af andre spillere, såsom Provention Bio, der arbejder med det monoklonale antistof teplizumab som er en CD3-baseret immunterapi, der har fået FDA’s attraktive Breakthrough Designation i august 2019.

Der er dog et klart potentiale og et kommercielt rationale i Diamyd, idet bibeholdelsen af selv en begrænset grad af endogen insulinproduktion virker til at kunne have en meget stor effekt på graden af blodsukkerkontrol.

Vi hæver som tidligere nævnt sandsynligheden for, at DIAMYD-vaccinen rammer markedet til 17,5 %, og vi øger samtidig vores kursmål på arbitrær basis med 80 % til 18 SEK. På den baggrund nedgraderer vi aktien til en SALGsanbefaling, grundet det aktuelle kursleje på 22 SEK.

Det understreges i den forbindelse, at virksomhedshistorien med kuldsejlede forsøg, ”David-mod-Goliat”-konkurrencesituationen og de begrænsede økonomiske muskler tillægges en negativ vægt i vores samlede vurdering.

I forlængelse heraf skulle det dog også fremstå klart, at vi samtidig ser flere mulige anledninger for eventuelt at opjustere kursmålet.

Vi indleder dermed en lidt mere dynamisk dækning af Diamyd Medical, som på trods af vores salgsanbefaling fremstår som en spændende virksomhed, hvis potentiale indenfor det næste års tid vil blive klarere i enten positiv eller negativ retning.