Som nævnt i analysen fra februar sidste år, er PCI aktiens kursudvikling svær at blive klog på. Den tendens synes at fortsætte på det seneste, hvor aktien har været ustyrlig, med en kursstigning på over 150% de seneste 3 måneder. Den kursstigning synes uden sammenhæng med nyhedsstrømmen over perioden. Den aktuelle fair value på 52 NOK tilsiger derfor en Salgsanbefaling med lange udsigter til væsentlige kurstriggere.

0428a4e9b79393ee7cee74d5772e92432c62f1f2E663cb0c3fab8f2a6f57

Efter en relativt stabil aktiekurs gennem 2019 frem til november, steg aktien fra medio november til ultimo december med 156%. De eneste nyheder i november 2019 var regnskabsaflæggelsen for 3. kvartal og en meddelelse om, at samarbejdspartneren Astra Zeneca på basis af erfaringerne med kombinationen af PCI’s fimaNAc teknologi indenfor onkologien i præklinik vil overveje om fimaNAc kan overføres til andre sygdomsområder.

Der var ingen væsentlige nyheder i 3. kvartalsregnskabet. Det blev oplyst, at patientrekrutteringen til fimaCHEM fase 3 Release studiet i behandlingen af galdegangskræft forløber lidt langsommere end planlagt. Medio november var 23 ud af i alt 40 behandlingscentre aktiveret, dvs. 10 færre end planlagt. Det første amerikanske behandlingscenter blev aktiveret i november 2019, og PCI regner med, at den første patient bliver behandlet her i løbet af 1. halvår i år. Trods det forventer PCI, at den oprindelige tidsplan for Release studiet holder med interim data medio 2022 og fulde data i 2023.

Udviklingen af nye lægemidler imod galdegangskræft er ikke uden konkurrence. En række selskaber er således aktive her. Det gælder f.eks. Lexicon, Incyte og Exelixis, De to sidstnævntes kliniske data har vist relativt lovende resultater i galdegangskræftpatienter med specielle genotyper.

FimaVacc opnår patentbeskyttelse i USA
PCI meddelte tirsdag, at selskabet er blevet tilkendt patentbeskyttelse på FimaVacc teknologien af de amerikanske patentmyndigheder. Patentet vedrører brugen af FimaVacc i kombination med cytokiner (interferoner og interleukiner). Selskabet fremlagde i maj sidste år fase 1 data fra et 90-patient studie, som viste et styrket cellulært immunrespons med inteleukiner kombineret FimaVacc. Effekten var kraftigere sammenlignet med Hiltonol/interleukin kombinationsbehandling.

PCI benævner FimaVacc som en vaccinebehandling, hvilket nok ret beset er en tilsnigelse. Der er tale om en teknologi, der potentielt kan styrke effekten af behandlingen af allerede diagnosticeret cancer med cytokiner. Der har tidligere været store forhåbninger til cytokinerne indenfor kræftbehandling, men forventningerne er efterfølgende blevet kraftigt nedtonet, fordi det cellulære immunrespons har en meget langsom indsættende virkning i modsætning til det humorale antistof immunrespons. Der er muligvis plads til FimaVacc i markedet, men vejen er lang og usikker.

Prisfastsættelse
Selvom aktien i år har tabt terræn, vurderes aktiens prisfastsættelse som værende noget anstrengt. DCF fair value for fimaCHEM og kontantbeholdningen opjusteres fra 40 NOK til 42 NOK (tidseffekt) ved uændrede indtjeningsestimaterne på fima-CHEM. Sandsynligheden for succesfuld lancering er uændret sat til 55%. Værdien af de tidlige projekter fimaVacc (”cancervaccine”) og fimaNAc (nukleinsyrebehandling) som i princippet kan karakteriseres som en form for adjuverende/drugdelivery teknologier er meget usikker og vurderes beskeden for nærværende. Der er dog eksempler på biotekselskaber, som har haft stor succes med det område indenfor onkologien som f.eks. Halozyme med Enhanze-teknologien. Sættes værdien af fimaVacc efter det positive fase 1 studie og fimaNAc til 10 kr. pr aktie fås en aktuel samlet fair value på 52 NOK.

Risiko for udvanding
PCI havde ultimo 3. kvartal en kassebeholdning på 284 mio. NOK. Medmindre selskabet får indtægter fra samarbejdspartnere fremover, som f.eks. AstraZeneca, er der risiko for at selskabet får behov for at hente yderligere kapital, da PCI’s kassebeholdning ellers vil være kritisk lav ultimo 2021, dvs. førend de altafgørende data fra Release studiet i 2022 og 2023.

Anbefaling ændres fra Neutral til Sælg
Selskabet fastholder som nævnt tidsplanen for Release studiet. Investorerne må derfor væbne sig med tålmodighed før data er klar, hvor interim data forventes medio 2022. Da offentliggørelsen er betinget af ophør i sygdomsfremskred hos 60

patienter (PFS) er timingen selvsagt usikker. De endelige data forventes klar medio 2023. Bemærk, at datamonitoreringskomiteen på Release studiet evaluerer på studiet efter at 8 patienter har gennemgået 2 behandlinger. Det indebærer risiko på den korte bane for en negativ udmelding, som vil være katastrofalt for selskabet. Evalueringen må forventes i løbet af indeværende år.

Det kan langt fra udelukkes, at PCI får succes med fimaCHEM. På den anden side taler flere

forhold imod investering i aktien. Aktien bærer præg af ”lokal prisfastsættelse”, hvor aktiekursen reagerer uforholdsmæssigt voldsomt på nyheder. Det tæller også negativt, at de væsentlige kurstriggerne stadig ligger langt ude i fremtiden.

Pga. aktiens uforudsigelighed giver det ikke meget mening at sætte en målkurs på 12 måneders sigt. Men en fair value på 52 NOK indikerer, at aktien har mere downside end up-side potentiale ved dagens kurs. Fremskrives fair value 12 måneder stiger den til 60 NOK.

Vi sænker anbefalingen fra Neutral til Salg.